INTERVENCIJE
Naše društvo je v preteklem letu sodelovalo na 10 požarnih intervencijah in dveh tehničnih intervencijah. Na teh intervencijah je sodelovalo 173 operativnih članov, opravljenih pa je bilo 356 delovnih ur. Ob tem mi dovolite, da pohvalim vse naše člane, saj je poprečna udeležba na intervenciji preko 14 članov. Ostalih akcij, kot so prevozi vode, požarne straže in druge intervencije na klic občanov je bilo 11, sodelovalo je 86 gasilcev, opravljenih pa je bilo 295 delovnih ur. Opravili smo tudi 6 dežurstev na raznih prireditvah in dežurstvo ob reki Dravi ob nevarnosti ptičje gripe. Skupina 9 gasilcev našega društva je sodelovala pri gašenju velikega požara na Krasu, kjer so bili kar 5 dni. Z velikim angažiranjem so se priključili pobratenim gasilcem iz Dornberka, ki so jih v času bivanja na Krasu vzeli pod svoje okrilje za kar se jim še enkrat iskreno zahvaljujemo. Člani so bili zelo prizadevni tudi pri vzdrževanju gasilskega doma in opreme, saj je bilo teh akcij 31, sodelovalo je 175 članov, za kar so porabili 405 delovnih ur. Vendar pa je bilo opravljenega še veliko ur dela ob udeležbi na raznih vajah, izobraževanjih, pripravah na tekmovanja na tekmovanjih in pri udeležbi na proslavah in drugih prireditvah. Člani našega društva smo bili zelo aktivni v mesecu varstva pred požari. Sodelovali smo na več vajah tako suhih kot mokrih v društvu in pri sosednjih društvih.

PREVENTIVA
Organizirali smo Dan odprtih vrat za šole in obiskali smo tudi otroke v vrtcu. Opravljali smo tudi prevoze vode, redarsko službo in požarno stražo, udeležili smo se praktičnih vaj in sodelovali pri raznih slovesnostih in praznovanjih. Pripravili smo tudi zanimivo predavanje o uporabi priročnih gasilnih sredstev za dijake in profesorje Prometne šole v katerih prostorih se sedaj nahajamo. V lanskem letu smo bili še posebej angažirani pri opravljanju požarne straže ob še vedno trajajoči prenovi trgovskega centra EUROPARK. Že od meseca avgusta opravljamo redno 24-urno požarno stražo v EUROPARKU. V to aktivnost je bilo vloženih že preko 7100 ur.

IZOBRAŽEVANJE
Na področju izobraževanja smo tudi v preteklem letu naredili korak naprej. Pridobili smo kvaliteten in strokovno usposobljen kader, ki bo prispeval k bolj strokovnemu delu v našem društvu. Štirje naši člani so se udeležili praktičnih vaj z dihalnimi aparati, ki jih je organizirala GZ Maribor, prav tako štirje naši člani pa so opravili tečaj za vodjo enote in si pridobili čin nižjega gasilskega častnika. Dva naša člana sta opravila tečaj za gašenje notranjih požarov modul B, štirje člani so si pridobili specialnost nosilca IDA in dva člana sta opravila izpit za strojnika. Tudi v društvu smo organizirali praktična usposabljanja za delo z razpoložljivim orodjem in opremo.  Z novimi učnimi programi v gasilstvu smo naredili velik korak naprej pri strokovnem izobraževanju našega operativnega kadra. Zavedati se moramo, da se iz leta v leto srečujemo z vedno novimi nevarnimi materiali in z vedno novimi gasilnimi sredstvi in novo tehniko. Le-to je potrebno poznati in obvladati, da bi lahko bili na intervencijah uspešni in tudi varni.

PROSLAVA 85-LETNICE IN PREDAJA NOVEGA VOZILA
Zelo slovesno smo praznovali 85-letnico delovanja našega društva. Svečano proslavo smo združili s predajo novega sodobnega gasilskega vozila GVM-1 Opel VIVARO. Tako smo v popolnosti uresničili naš načrt in si pridobili prepotrebno gasilsko vozilo za prevoz moštva, s tem pa smo omogočili tudi normalno delovanje naše mladine, saj prejšnje vozilo ni več ustrezalo cestno-prometnim predpisom za prevoz otrok. Vozilo smo nabavili iz lastnih sredstev z veliko pomočjo donatorjev in krajanov.

MEMORIALNO TEKMOVANJE
Uspešno smo izvedli VIII. memorialno tekmovanje gasilskih veteranov za prehodni pokal Maksa Lešnika st. Na tekmovanju je sodelovalo 16 tekmovalnih enot veteranov. Memorialnega tekmovanja sta se udeležili tudi tekmovalni enoti veterank iz PGD Maribor-Pobrežje in PGD Hoče. Iskrena hvala vsem za njihovo udeležbo, še posebno pa pobratenim gasilcem iz Dornberka, in prijateljem iz drugih gasilskih društev. Pri organizaciji in izvedbi so nam veliko pomagali gasilci iz Peker, še posebej pa nam je bila v veliko pomoč Služba za zaščito in reševanje z gospodom Stojanovičem in Železničarsko športno društvo Maribor, ki nam je omogočilo, da smo to memorialno tekmovanje izvedli na atletskem stadionu v Studencih. Prehodni pokal so osvojili veterani iz PGD Maribor-Pobrežje, za kar jim iskreno čestitam. Ob tem bi rad omenil, da je na tem memorialnem tekmovanju uspešno nastopila tudi naša veteranska tekmovalna enota, ki se je udeležila tudi tekmovanja GZ Maribor in memorialnega tekmovanja v organizaciji PGD Maribor-Pobrežje. Vsem veteranom se za njihov trud in veliko vnemo tako pri vajah kot tudi  pri tekmovanju iskreno zahvaljujem.