PREGLED DELA PGD MARIBOR – STUDENCI NA REDNEM LETNEM OBČNEM ZBORU 10. februarja 2012

Na 91. rednem letnem občnem zboru našega prostovoljnega gasilskega društva smo ocenili  naše delo in aktivnosti v preteklem letu, to je v letu 2011 in si zadali nove naloge in obveznosti  za leto 2012.

Naše društvo je v preteklem letu sodelovalo na 15 požarnih intervencijah in dveh tehničnih intervencijah, dvakrat pa je bila intervencija preklicana. Na teh intervencijah je sodelovalo 206 operativnih članov, opravljenih pa je bilo 378 delovnih ur. Opravili smo tudi 9 dežurstev in požarnih straž na raznih prireditvah in dva prevoza vode. Člani so bili zelo prizadevni tudi pri vzdrževanju gasilskega doma in opreme, saj je na teh akcijah sodelovalo 194 članov, za kar so porabili 489 delovnih ur. Vendar pa je bilo opravljenega še veliko ur dela ob udeležbi na raznih vajah, izobraževanjih, pripravah na tekmovanja na tekmovanjih in pri udeležbi na proslavah in drugih prireditvah. Člani našega društva smo bili zelo aktivni v mesecu varstva pred požari. Sodelovali smo na več vajah tako suhih kot mokrih v društvu in pri sosednjih društvih. Ob mesecu požarnega varstva v oktobru pa smo opravili prikaz opreme in reševanja v šolah in vrtcih in pregledali hidrante na našem požarnem rajonu. Skupaj so člani opravili preko 1600 ur prostovoljnega dela.

Skozi vse leto smo v našem društvu s finančnimi sredstvi skrbno gospodarili. Finančna sredstva, ki jih dobivamo za našo redno dejavnost, smo s svojimi aktivnostmi večkratno povečali. Uspelo nam je obnoviti dotrajano streho gasilskega doma in primerno urediti fasado gasilskega doma. Kljub velikim prizadevanjem in delom naših članov, smo za obnovo strehe in ureditev fasade gasilskega doma vložili veliko lastnih sredstev. Z zbranimi finančnimi sredstvi smo v lanskem letu nabavili tudi nekaj prepotrebne opreme za varno in učinkovito delo naših operativnih gasilcev. Pri tem pa bi rad poudaril, da so nam bili v veliko pomoč naši sponzorji in donatorji, ki so nam pomagali s finančnimi prispevki. Vsem se v imenu društva iskreno zahvaljujem. Zahvaljujem se pa tudi vsem krajanom MČ Studenci in MČ Magdalena, ki so ob naši tradicionalni novoletni nabiralni akciji pokazali razumevanje za naše prostovoljno delo in za nabavo prepotrebnega orodja in opreme za pomoč ljudem v nesreči.

Ponovno bomo morali med občani izvesti akcijo pridobivanja zavezancev, ki bodo del dohodnine namenili gasilskim organizacijam. V kolikor te priložnosti ne bomo izkoristili, se sredstva občanov vrnejo nazaj v državni proračun. Ta donacija za občane ne predstavlja dodatnega stroška, saj gre za dohodnino, ki smo jo državljani obvezani plačati, vendar pa lahko del te namenimo tudi gasilskim organizacijam.

Zelo dobro sodelujemo z GZ Maribor in poveljstvom mestne občine Maribor, kakor tudi Službo za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje pri mestni občini Maribor. Prav tako je naše sodelovanje zelo dobro s sosednjimi prostovoljnimi gasilskimi društvi, z Javnim zavodom za zaščitno in požarno reševanje, MČ Studenci in vsemi društvi v naši MČ. Želeli pa bi si, da bi imeli tako dobro sodelovanje tudi z MČ Magdalena, ki spada prav tako v naš požarni okoliš. Za sodelovanje in pomoč, tako materialno kot tudi moralno se vsem iskreno zahvaljujemo.

Na področju izobraževanja smo tudi v preteklem letu naredili korak naprej. Pridobili smo kvaliteten in strokovno usposobljen kader, ki bo prispeval k bolj strokovnemu delu v našem društvu. Štirje člani so opravili osnovni tečaj za gasilca, trije pa nadaljevalni tečaj za gasilca. trije člani so opravili tečaj za varno delo z motornimi žagami, dva člana pa sta opravila specialnost gašenja notranjih požarov modul A. Tudi v društvu smo organizirali praktična usposabljanja za delo z razpoložljivim orodjem in opremo.

Vključevanje mladih v prostovoljna gasilska društva je pogoj za dolgoletno delovanje in izpolnjevanje nalog v prostovoljnem gasilstvu. Naši pionirji in mladinci so bili v preteklem letu prizadevni na vajah in na tekmovanjih. V lanskem letu nam je uspelo vključiti  v naše vrste kar nekaj mladih, ki so pokazali velik interes za delo v gasilskem društvu.

Uspešno smo izvedli XIII. memorialno tekmovanje gasilskih veteranov za prehodni pokal Maksa Lešnika st. Na tekmovanju je sodelovalo 23 tekmovalnih enot veteranov in veterank. Prehodni pokal so osvojili veterani iz PGD Gerečja vas.

Na občnem zboru smo sprejeli Spremembe in dopolnitve Statuta društva, sprejeli smo tudi Pravilnik o organizaciji poslovanja in Pravilnik o disciplinskem postopku. Vsi akti so bili dalj časa v javni obravnavi med člani društva, dokončno besedilo aktov pa je pripravil za sprejem Upravni odbor društva.

Pred zaključkom občnega zbora smo našim zelo prizadevnim članom podelili priznanja in odlikovanja GZ Maribor kakor tudi društvena priznanja.