NEKAJ POVZETKOV IZ POROČILA PREDSEDNIKA DRUŠTVA NA OBČNEM ZBORU 6. februarja 2015

Pred nami je leto, v katerem si bomo zadali pomembne, lahko rečemo celo prelomne naloge za naše delovanje v bodoče. Predvsem so to naloge, ki bodo v veliki meri zagotavljale večjo operativno sposobnost našega operativnega članstva, na ta način pa tudi večjo varnost naših krajanov in tudi ostalih prebivalcev Maribora in okolice.
Izredno ponosni smo na dosežke v lanskem letu. Prav te dni mineva eno leto od katastrofalnega žleda in tudi poplav, ki so zajele celotno področje Slovenije,  proti koncu leta pa smo bili priča še drugem valu katastrofalnih poplav v nekaterih predelih Slovenije. V teh intervencijah se je izkazala solidarnost, predvsem pa pripravljenost vseh pomagati sočloveku v nesreči. V prvih vrstah ljudi, ki so bili vseskozi pripravljeni pomagati – tudi za ceno lastne varnosti – prizadetim sokrajanom smo bili prav mi gasilci. Zato ni presenečenje, da smo prav prostovoljni gasilci bili izbrani za osebnost leta v obširni Delovi anketi. In zaradi tega smo ponosni, da so nas državljani prepoznali kot tiste člane naše družbe, ki so najbolj vredni zaupanja, saj smo gasilci 24 ur na dan in 365 dni v letu pripravljeni priskočiti na pomoč vsakemu, ki je naše pomoči potreben.
S pomočjo finančnih sredstev, ki so bila v proračunu namenjena za vzdrževanje gasilskih domov, pa nam je uspelo obnoviti dotrajano kurilnico in urediti umivalnico ter nov priključek na kanalizacijsko omrežje. Kljub velikim prizadevanjem in delom naših članov, smo za to obnovo in ureditev vložili okoli 9.000 EUR. Z zbranimi finančnimi sredstvi in sredstvi požarnega sklada MO Maribor smo v lanskem letu nabavili nekaj prepotrebne opreme za varno in učinkovito delo naših operativnih gasilcev. Pri tem pa bi rad poudaril, da so nam bili v veliko pomoč naši sponzorji in donatorji, ki so nam pomagali s finančnimi prispevki. Vsem se v imenu društva iskreno zahvaljujem. Zahvaljujem se pa tudi vsem krajanom MČ Studenci in MČ Magdalena, ki so ob naši tradicionalni novoletni nabiralni akciji pokazali razumevanje za naše prostovoljno delo in za nabavo prepotrebnega orodja in opreme za pomoč ljudem v nesreči.
Naše društvo je v preteklem letu sodelovalo na 21 požarnih intervencijah in 10 tehničnih intervencijah. Na teh intervencijah je sodelovalo 380 operativnih članov, opravljenih pa je bilo 890 delovnih ur. Ob tem mi dovolite, da pohvalim vse naše operativne člane, saj je poprečna udeležba na intervenciji 13 članov. Opravili smo tudi 4 dežurstva in požarne straže na raznih prireditvah in sedemnajst prevozov vode. Člani so bili zelo prizadevni tudi pri vzdrževanju gasilskega doma in opreme, saj je pri teh delih sodelovalo 348 članov, za kar so porabili 960 delovnih ur. Vendar pa je bilo opravljenega še veliko ur dela ob udeležbi na raznih vajah, izobraževanjih, pripravah na tekmovanja na tekmovanjih in pri udeležbi na proslavah in drugih prireditvah. Člani našega društva smo bili zelo aktivni v mesecu varstva pred požari. Sodelovali smo na več vajah tako suhih kot mokrih v društvu in pri sosednjih društvih. Ob mesecu požarnega varstva v oktobru pa smo opravili prikaz opreme in reševanja v šolah in vrtcih na našem požarnem rajonu. Prav tako smo sodelovali pri vajah evakuacije v raznih ustanovah in podjetjih. Skupaj s poveljstvom I. sektorja smo izvedli vajo evakuacije, reševanja in gašenja pri Domu starostnikov Pod Gorco. Pri vseh teh aktivnostih je sodelovalo 1320 članov, ki so opravili preko 3200 ur prostovoljnega dela.
Na področju izobraževanja smo tudi v preteklem letu naredili korak naprej. Pridobili smo kvaliteten in strokovno usposobljen kader, ki bo prispeval k bolj strokovnemu delu v našem društvu. Sedem članov je opravilo tečaj za gasilca, dva člana sta opravila izobraževanje za delo z motornimi žagami, štirje člani je opravil specialnost za izolirne dihalne aparate, en član pa za delo z informacijskim sistemom Vulkan, dva člana za delo z radijskimi postajami in en član specialnost za gašenje notranjih požarov modul A. Tudi v društvu smo organizirali praktična usposabljanja za delo z razpoložljivim orodjem in opremo.
Uspešno smo izvedli XVI. memorialno tekmovanje gasilskih veteranov za prehodni pokal Maksa Lešnika st. Na tekmovanju je sodelovalo 23 tekmovalnih enot veteranov in veterank. Iskrena hvala vsem za njihovo udeležbo. Pri organizaciji in izvedbi so nam veliko pomagali gasilci iz Peker, še posebej pa nam je bilo v veliko pomoč Železničarsko športno društvo Maribor, ki nam je omogočilo, da smo to memorialno tekmovanje izvedli na atletskem stadionu na Studencih. Prehodni pokal so osvojili veterani iz PGD Gerečja vas, pri veterankah pa so prejele pokal gasilke iz PGD Kapla-Pondor, za kar vsem ekipam iskreno čestitam. Na tem memorialnem tekmovanju je uspešno nastopila tudi naša veteranska tekmovalna enota, ki se je udeležila tudi tekmovanja GZ Maribor in memorialnega tekmovanja v organizaciji PGD Maribor-Pobrežje in memorialnega tekmovanja v organizaciji PGD Razvanje. Vsem veteranom se za njihov trud in veliko vnemo tako pri vajah kot tudi  pri tekmovanju iskreno zahvaljujem.
Ob tem moramo vsekakor omeniti pomemben mejnik za uspešno delovanje našega društva. Na zaključku tekmovanja smo svečano podpisali – ob prisotnosti župana MOM dr. Andreja Fištravca – pogodbo za izdelavo in izdobavo novega gasilskega vozila avtocisterne s 6.000 litri vode. Prav zaradi tega sem v začetku omenil, da nas v  letošnjem letu čakajo prelomne naloge v delovanju našega društva. Želimo si, da bi lahko omenjeno vozilo predali svojemu namenu v mesecu maju ob prisotnosti krajanov, katere bomo v mesecu aprilu prosili za denarni prispevek ob nabavi novega vozila. (slika)
Pod novim vodstvom društva je bilo to že drugo leto novega mandat. Vsako leto na občnem zboru pregledamo naloge, ki smo si jih zadali v začetku  novega mandata in ugotavljamo, kaj je bilo storjenega in kaj moramo do konca našega mandata še opraviti. Smelo lahko trdim, da smo zadane naloge v drugem letu našega mandata uspešno opravili. Kljub temu, pa se z opravljenim ne smemo zadovoljiti. Novo vodstvo, ki je bilo izvoljeno za mandatno obdobje 2013 do 2018 čakajo še številne naloge, ki jih bo potrebno realizirati v naslednjih letih mandatnega obdobja, za zagotavljanje čim večje varnosti in zaščite naših krajanov. Ob tem pa moramo razmisliti tudi o kadrih, ki bodo opravljali pomembno poslanstvo prostovoljnega gasilca, ki je v vsakem času in vremenu pripravljen priskočiti na pomoč tistemu, ki je pomoči potreben.