Na našem rednem letnem občnem zboru smo ocenili naše delo in aktivnosti v preteklem letu, to je v letu 2007 in si zadali nove naloge in obveznosti za leto 2008. Ob tem pa je bilo zelo pomembno, da je bil letošnji občni zbor volilni, na katerem smo izvolili tudi novo vodstvo našega PGD za naslednjo mandatno obdobje in se ozrli tudi na prehojeno pot v preteklem mandatu.
V skladu z usmeritvami Gasilske zveze Slovenije, ki dajejo velik poudarek razvoju gasilstva in požarnega varstva v Sloveniji, smo tudi mi, v našem gasilskem društvu, dali velik poudarek nalogam usposabljanja in izobraževanja predvsem operativnega članstva. Kljub jasno izraženim željam in zapisanim sklepom, pa nam ni uspelo pridobiti nove člane v gasilsko organizacijo – to je v naše društvo. Vedno bolj opažamo zapiranje ljudi v lastne, to je ožje, kroge in vedno manj je takšnih, ki težijo po združevanju in delu v raznih organizacijah. Mogoče je še nekoliko več zanimanja za delo v tistih organizacijah, kjer lahko člani le-teh pričakujejo določene koristi. Kaj pa lahko nekdo pričakuje od članstva v gasilski organizaciji? Samo delo, vaje, izobraževanja in vse to za to, da bo lahko s svojim znanjem in usposobljenostjo pomagal človeku v nesreči.

Materialni položaj društva, predvsem finančni, je bil v lanskem letu dokaj ugoden. Skozi vse leto smo z našimi finančnimi sredstvi skrbno gospodarili, se odrekali raznim večjim investicijam, ki pa bi bile sicer nujno potrebne, ter tako poskušali prihraniti nekoliko sredstev za predvidene investicije v nabavo novega gasilskega vozila. S pomočjo finančnih sredstev, ki so bila v proračunu namenjena za vzdrževanje gasilskih domov, pa nam je uspelo zamenjati
že dotrajala vrata na garažah gasilskega doma. Z lastno zbranimi finančnimi sredstvi smo v lanskem letu nabavili nekaj prepotrebne opreme za varno in učinkovito delo naših operativnih gasilcev ter vzdrževanje gasilskega doma. Pri tem pa bi rad poudaril, da so nam bili v veliko pomoč naši sponzorji in donatorji, ki so nam pomagali s finančnimi prispevki. Vsem se v  imenu društva iskreno zahvaljujem. Zahvaljujem se pa tudi vsem krajanom MČ Studenci in MČ Magdalena, ki so ob naši tradicionalni novoletni nabiralni akciji pokazali razumevanje za naše prostovoljno delo in za nabavo prepotrebnega orodja in opreme za pomoč ljudem v nesreči. Mnogi krajani se zavedajo, da lahko prav zaradi nas gasilcev »mirno spijo«, da v nesreči ne bodo ostali sami. Gasilci smo do sedaj in bomo tudi v bodoče pomagali povsod tam, kjer bodo ljudje naše pomoči potrebni. Ob tem pa mi dovolite samo majhno pripombo.
Že več let se trudimo, da bi pridobili še več simpatizerjev gasilskega društva. To nam nikakor ne uspeva v takšni meri, kot si želimo. Poiskati bomo morali način, kako zainteresirati naše krajane za pristop med simpatizerje društva, saj sem prepričan, da 5 EUR članarine na leto ni glavni razlog za nezainteresiranost krajanov.
Naše društvo je v preteklem letu sodelovalo na 11 požarnih intervencijah in štirih tehničnih intervencijah. Na teh intervencijah je sodelovalo 178 operativnih članov, opravljenih pa je bilo 294 delovnih ur. Ob tem mi dovolite, da pohvalim vse naše člane, saj je poprečna udeležba na intervenciji preko 12 članov. Ostalih akcij, kot so prevozi vode, požarne straže in druge intervencije na klic občanov je bilo 23, sodelovalo je 63 gasilcev, opravljenih pa je bilo 159 delovnih ur. Opravili smo tudi 6 dežurstev na raznih prireditvah. Skupina 6 gasilcev našega društva je sodelovala pri odpravljanju posledic hude elementarne nesreče v Železnikih.
Člani so bili zelo prizadevni tudi pri vzdrževanju gasilskega doma in opreme, saj je bilo teh akcij 29, sodelovalo je 161 članov, za kar so porabili 386 delovnih ur. Vendar pa je bilo opravljenega še veliko ur dela ob udeležbi na raznih vajah, izobraževanjih, pripravah na tekmovanja na tekmovanjih in pri udeležbi na proslavah in drugih prireditvah. Člani našega društva smo bili zelo aktivni v mesecu varstva pred požari. Sodelovali smo na več vajah tako
suhih kot mokrih v društvu in pri sosednjih društvih. Organizirali smo Dan odprtih vrat za šole in obiskali smo tudi otroke v vrtcu. Pripravili smo tudi zanimivo predavanje o uporabi priročnih gasilnih sredstev za dijake in profesorje Prometne šole ter vajo evakuacije na OŠ Janka Padežnika. V lanskem letu smo bili še posebej angažirani pri opravljanju požarne stražeob še vedno trajajoči prenovi trgovskega centra EUROPARK. Že od meseca avgusta 2006 opravljamo redno 24-urno požarno stražo v EUROPARKU. V to aktivnost je bilo vloženih že preko 27.100 ur.
Na področju izobraževanja smo tudi v preteklem letu naredili korak naprej. Pridobili smo kvaliteten in strokovno usposobljen kader, ki bo prispeval k bolj strokovnemu delu v našem društvu. Štirje naši člani so se udeležili praktičnih vaj z dihalnimi aparati, ki jih je organizirala GZ Maribor, prav tako štirje naši člani pa so opravili tečaj za tehnično reševanje v gasilski šoli na Igu. Dva naša člana sta opravila tečaj za gašenje notranjih požarov modul B na Igu, štirje člani pa so opravili tečaj za gašenje notranjih požarov modul A v Sežani. En član našega društva je uspešno opravil tečaj za reševanje na vodi, ki je bil na Igu in v Strunjanu, en član je pridobil specialnost prve medicinske pomoči, en član pa specialnost potapljača. Tudi v društvu smo organizirali praktična usposabljanja za delo z razpoložljivim orodjem in opremo.
Vključevanje mladih v prostovoljna gasilska društva je pogoj za dolgoletno delovanje in izpolnjevanje nalog v prostovoljnem gasilstvu. Naši pionirji so bili v preteklem letu zelo prizadevni na vajah in na tekmovanjih, kljub velikim težavam, ki smo jih imeli z vključevanjem mladih v naše vrste. Naša naloga pa je in bo ostala tudi v bodoče, da povečamo članstvo v mladinskih in pionirskih vrstah. V ta namen se bomo še tesneje povezali z Osnovno šolo Janka Padežnika in drugimi osnovnimi šolami na našem požarnem rajonu ter se skupno dogovorili o načinu pridobivanja mladih v naše vrste.
Uspešno smo izvedli IX. memorialno tekmovanje gasilskih veteranov za prehodni pokal Maksa Lešnika st. Na tekmovanju je sodelovalo 14 tekmovalnih enot veteranov.
Memorialnega tekmovanja sta se udeležili tudi tekmovalni enoti veterank iz PGD Maribor-Pobrežje in PGD Hoče. Prehodni pokal so osvojili veterani iz PGD Maribor-Pobrežje. Ob tem bi rad omenil, da je na tem memorialnem tekmovanju uspešno nastopila tudi naša veteranska tekmovalna enota, ki se je udeležila tudi tekmovanja GZ Maribor in memorialnega tekmovanja v organizaciji PGD Maribor-Pobrežje.
V letošnjem letu pa nas čaka kar velik finančni zalogaj. Zbrati bomo morali še dodatna finančna sredstva za sofinanciranje nabave novega interventnega gasilskega vozila GVC 16/25. Zamenjali bomo našo gasilsko cisterno TAM 5500, ki nam je služila kar častitljivih 39 let in je najstarejše operativno gasilsko vozilo v GZ Maribor.
Zahvalil bi se rad vsem, ki ste na kakršenkoli način prispevali k uspešnemu delovanju našega prostovoljnega gasilskega društva. Skozi vsa leta delovanja smo našli pri vas, naših prijateljih, posluh za naše delo in seveda tudi za naše želje in potrebe. Bili ste vedno pripravljeni pomagati našemu gasilskemu društvu.

Predsednik PGD Maribor-Studenci
Maks Lešnik, inž.