Izvleček iz poročila predsednika PGD Maribor-Studenci na rednem letnem občnem zboru 6. februarja 2009!

Vedno bolj opažamo zapiranje ljudi v lastne, to je ožje, kroge in vedno manj je takšnih, ki težijo po združevanju in delu v raznih organizacijah. Mogoče je še nekoliko več zanimanja za delo v tistih organizacijah, kjer lahko člani le-teh pričakujejo določene koristi. Kaj pa lahko nekdo pričakuje od članstva v gasilski organizaciji? Samo delo, vaje, izobraževanja in vse to za to, da bo lahko s svojim znanjem in usposobljenostjo pomagal človeku v nesreči.

Materialni položaj društva, predvsem finančni, je bil v lanskem letu dokaj ugoden. Skozi vse leto smo z našimi finančnimi sredstvi skrbno gospodarili, se odrekali raznim večjim investicijam, ki pa bi bile sicer nujno potrebne, ter tako poskušali prihraniti nekoliko sredstev za predvidene investicije v nabavo novega gasilskega vozila. S pomočjo finančnih sredstev, ki so bila v proračunu namenjena za vzdrževanje gasilskih domov, pa nam je uspelo zamenjati že dotrajano streho na garažah in prizidku gasilskega doma. Z  zbranimi finančnimi sredstvi smo v lanskem letu nabavili nekaj prepotrebne opreme za varno in učinkovito delo naših operativnih gasilcev ter vzdrževanje gasilskega doma. Pri tem pa bi rad poudaril, da so nam bili v veliko pomoč naši sponzorji in donatorji, ki so nam pomagali s finančnimi prispevki. Vsem se v imenu društva iskreno zahvaljujem. Zahvaljujem se pa tudi vsem krajanom MČ Studenci in MČ Magdalena, ki so ob naši tradicionalni novoletni nabiralni akciji pokazali razumevanje za naše prostovoljno delo in za nabavo prepotrebnega orodja in opreme za pomoč ljudem v nesreči. Mnogi krajani se zavedajo, da lahko prav zaradi nas gasilcev »mirno spijo«, da v nesreči ne bodo ostali sami. Že več let se trudimo, da bi pridobili še več simpatizerjev gasilskega društva. To nam nikakor ne uspeva v takšni meri, kot si želimo. Poiskati bomo morali način, kako zainteresirati naše krajane za pristop med simpatizerje društva, saj sem prepričan, da 5 EUR članarine na leto ni glavni razlog za nezainteresiranost krajanov.

Naše društvo je v preteklem letu sodelovalo na 12 požarnih intervencijah in petih tehničnih intervencijah. Na teh intervencijah je sodelovalo 211 operativnih članov, opravljenih pa je bilo 517 delovnih ur. Deset gasilcev je dva dni sodelovalo na Ptuju, kjer so odpravljali posledice hudega neurja. Ob tem mi dovolite, da pohvalim vse naše člane, saj je poprečna udeležba na intervenciji preko 12 članov. Ostalih akcij, kot so prevozi vode, požarne straže in druge intervencije na klic občanov je bilo 23, sodelovalo je 63 gasilcev, opravljenih pa je bilo 159 delovnih ur. Opravili smo tudi 6 dežurstev na raznih prireditvah. Člani so bili zelo prizadevni tudi pri vzdrževanju gasilskega doma in opreme, saj je na teh akcijah sodelovalo 134 članov, za kar so porabili 289 delovnih ur. Vendar pa je bilo opravljenega še veliko ur dela ob udeležbi na raznih vajah, izobraževanjih, pripravah na tekmovanja na tekmovanjih in pri udeležbi na proslavah in drugih prireditvah. Člani našega društva smo bili zelo aktivni v mesecu varstva pred požari. Sodelovali smo na več vajah tako suhih kot mokrih v društvu in pri sosednjih društvih. Organizirali smo Dan odprtih vrat za šole in obiskali smo tudi otroke v vrtcu. Pripravili smo tudi zanimivo vajo za dijake in profesorje Prometne šole v katerih prostorih se sedaj nahajamo in vajo evakuacije na OŠ Janka Padežnika. V osmih mesecih lanskem letu smo bili še posebej angažirani pri opravljanju požarne straže  prenovi trgovskega centra EUROPARK. Že od meseca avgusta 2006 smo opravljali redno 24-urno požarno stražo v EUROPARKU. V to aktivnost je bilo vloženih preko 36.100 ur.

Zelo dobro sodelujemo z GZ Maribor in poveljstvom mestne občine Maribor, kakor tudi Službo za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje pri mestni občini Maribor. Prav tako je naše sodelovanje zelo dobro s sosednjimi prostovoljnimi gasilskimi društvi, z Javnim zavodom za zaščitno in požarno reševanje ter vsemi društvi v naši MČ. Za sodelovanje in pomoč, tako materialno kot tudi moralno se vsem iskreno zahvaljujem.

Sodelovanje z MČ Studenci je zelo dobro. Aktivno sodelujemo pri reševanju problematike v kraju Studenci, kjer se preko članov našega društva, ki so člani raznih komisij v MČ, seznanjamo s to problematiko.

Naše društvo je pobrateno s PGD Dornberk, prijateljsko pa sodelujemo s PGD Formin, PGD Osek in PGD Destrnik. Ta sodelovanja so zelo koristna, tako po strokovni kot tudi po družabni plati, zato bomo le-to še vnaprej skrbno negovali in razvijali.

Na področju izobraževanja smo tudi v preteklem letu naredili korak naprej. Pridobili smo kvaliteten in strokovno usposobljen kader, ki bo prispeval k bolj strokovnemu delu v našem društvu. Štirje naši člani so se udeležili praktičnih vaj z dihalnimi aparati, ki jih je organizirala GZ Maribor, trije člani so opravili tečaj za vodjo enot – gasilskega častnika, trije naši člani pa so opravili tečaj za reševanje ob razlitju nevarnih snovi v gasilski šoli na Igu. Dva naša člana sta opravila tečaj za  nosilca IDA, štirje pa so opravili tečaj za delo z motornimi žagami, dva naša člana pa sta opravila vozniški izpit C kategorije. Tudi v društvu smo organizirali praktična usposabljanja za delo z razpoložljivim orodjem in opremo.

Posebej bi se rad dotaknil dela z mladimi. Vključevanje mladih v prostovoljna gasilska društva je pogoj za dolgoletno delovanje in izpolnjevanje nalog v prostovoljnem gasilstvu. Naši pionirji so bili v preteklem letu zelo prizadevni na vajah in na tekmovanjih, kljub velikim težavam, ki smo jih imeli z vključevanjem mladih v naše vrste. Velika zahvala za delo gre poleg pionirjev tudi vsem, ki so s pionirji delali. Naša naloga pa je in bo ostala tudi v bodoče, da  povečamo članstvo v mladinskih in pionirskih vrstah. Udeležili so se tekmovanja GZ Maribor, kjer so v kategoriji pionirjev zasedli prvo mesto. Udeležili so se tudi tabora v Izoli.

Uspešno smo izvedli  jubilejno X. memorialno tekmovanje gasilskih veteranov za prehodni pokal Maksa Lešnika st. Na tekmovanju je sodelovalo 16 tekmovalnih enot veteranov.

V letošnjem letu pa nas čaka kar velik finančni zalogaj. Zbrati bomo morali še dodatna finančna sredstva za sofinanciranje nabave novega interventnega gasilskega vozila GVC 16/25. Zamenjali bomo našo gasilsko cisterno TAM 5500, ki nam je služila kar častitljivih 42 let in je najstarejše operativno gasilsko vozilo v GZ Maribor.

Predsednik PGD Maribor-Studenci
Maks Lešnik, inž.