Nekaj povzetkov iz poročila predsednika na občnem zboru društva 2014

Na občnem zboru, ki je bil 7. februarja 2014 smo ocenili naše delo in aktivnosti v preteklem letu, to je v letu 2013 in si zadali nove naloge in obveznosti za leto 2014.
Vedno bolj opažamo zapiranje ljudi v lastne, to je ožje, kroge in vedno manj je takšnih, ki težijo po združevanju in prostovoljnem delu v raznih organizacijah. Mogoče je še nekoliko več zanimanja za delo v tistih organizacijah, kjer lahko člani le-teh pričakujejo določene koristi. Kaj pa lahko nekdo pričakuje od članstva v gasilski organizaciji? Samo delo, vaje, izobraževanja in vse to za to, da bo lahko s svojim znanjem in usposobljenostjo pomagal človeku v nesreči.
Finančna sredstva, ki jih dobivamo za našo redno dejavnost, smo s svojimi aktivnim delom večkratno povečali. S pomočjo sredstev, ki so bila v proračunu namenjena za vzdrževanje gasilskih domov, nam je uspelo obnoviti del dotrajane kanalizacije in urediti nov priključek na kanalizacijsko omrežje. Ob tem se je pojavila tudi nujna potreba po preplastitvi dvorišča, kar nam je uspelo urediti s tlakovci. Uredili smo tudi naš klubski prostor, ki je namenjen našim članom in simpatizerjem. Kljub velikim prizadevanjem in delom naših članov, smo za to obnovo in ureditev vložili okoli 8.000 EUR. Z zbranimi finančnimi sredstvi in sredstvi požarnega sklada MO Maribor smo v lanskem letu nabavili nekaj prepotrebne opreme za varno in učinkovito delo naših operativnih gasilcev (čoln s prikolico, motor za čoln, potopna črpalka, sesalec za vodo, termokamero, obleke za reševanje iz vode idr.). Pri tem pa bi rad poudaril, da so nam bili v veliko pomoč naši sponzorji in donatorji, ki so nam pomagali s finančnimi prispevki. Vsem se v imenu društva iskreno zahvaljujem. Zahvaljujem se pa tudi vsem krajanom MČ Studenci in MČ Magdalena, ki so ob naši tradicionalni novoletni nabiralni akciji pokazali razumevanje za naše prostovoljno delo in za nabavo prepotrebnega orodja in opreme za pomoč ljudem v nesreči.
Naše društvo je v preteklem letu sodelovalo na 20 požarnih intervencijah in treh tehnični intervencijah. Na teh intervencijah je sodelovalo 235 operativnih članov, opravljenih pa je bilo 686 delovnih ur. Ob tem mi dovolite, da pohvalim vse naše operativne člane, saj je poprečna udeležba na intervenciji preko 13 članov. Opravili smo tudi 4 dežurstva in požarne straže na raznih prireditvah in sedemnajst prevozov vode. Člani so bili zelo prizadevni tudi pri vzdrževanju gasilskega doma in opreme, saj je na teh akcijah sodelovalo 348 članov, za kar so porabili 900 delovnih ur. Vendar pa je bilo opravljenega še veliko ur dela ob udeležbi na raznih vajah, izobraževanjih, pripravah na tekmovanja na tekmovanjih in pri udeležbi na proslavah in drugih prireditvah. Člani našega društva smo bili zelo aktivni v mesecu varstva pred požari. Sodelovali smo na več vajah tako suhih kot mokrih v društvu in pri sosednjih društvih. Ob mesecu požarnega varstva v oktobru pa smo opravili prikaz opreme in reševanja v šolah in vrtcih na našem požarnem rajonu. Prav tako smo sodelovali pri vajah evakuacije v raznih ustanovah in podjetjih. Skupaj je sodelovalo 1360 članov, ki so opravili preko 3250 ur prostovoljnega dela.
Zelo dobro sodelujemo z novoizvoljenimi organi GZ Maribor in poveljstvom mestne občine Maribor, kakor tudi Službo za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje pri mestni občini Maribor. Prav tako je naše sodelovanje zelo dobro s sosednjimi prostovoljnimi gasilskimi društvi, z Javnim zavodom za zaščitno in požarno reševanje, MČ Studenci in vsemi društvi v naši MČ. Želeli pa bi si, da bi imeli tako dobro sodelovanje tudi z MČ Magdalena, ki spada prav tako v naš požarni rajon. Zato mi dovolite, da prvič v naši sredini pozdravim predstavnika MČ Magdalena, saj do sedaj z njimi nikakor nismo mogli vzpostaviti kontakta za boljše sodelovanje.
V preteklem letu pa smo navezali tudi prijateljske stike z gasilci iz VINICE na Hrvaškem. Dovolite mi, da jih (ker so letos prvič na našem občnem zboru) še posebej lepo pozdravim.
V lanskem letu nam je uspelo vključiti  v naše vrste kar nekaj mladih, ki so pokazali velik interes za delo v gasilskem društvu. Velika zahvala za delo gre poleg mladih tudi vsem, ki so z mladimi delali. Naša naloga pa je in bo ostala tudi v bodoče, da še povečamo članstvo v mladinskih in pionirskih vrstah. Posebej pa je pohvalno, da so se udeležili tekmovanja GZ Maribor tako pionirji kot tudi mladinci, sodelovali pa so tudi na tekmovanju mladih za memorial Franca Florjančiča v Miklavžu na Dravskem polju. Prav tako smo z mladinsko ekipo sodelovali na tekmovanju v orientaciji na nivoju regije, kjer so naši mladinci dosegli tretje mesto in se uvrstili na državno tekmovanje.
Uspešno smo izvedli jubilejno XV. memorialno tekmovanje gasilskih veteranov za prehodni pokal Maksa Lešnika st. Na tekmovanju je sodelovalo 23 tekmovalnih enot veteranov in veterank. Iskrena hvala vsem za njihovo udeležbo. Pri organizaciji in izvedbi so nam veliko pomagali gasilci iz Peker. Prehodni pokal so osvojili veterani iz PGD Pekre, pri veterankah pa so prejele prehodni pokal v trajno last gasilke iz PGD Kapla-Pondor, za kar vsem ekipam iskreno čestitam. Ob tem bi rad omenil, da je na tem memorialnem tekmovanju uspešno nastopila tudi naša veteranska tekmovalna enota, ki se je udeležila tudi tekmovanja GZ Maribor in memorialnega tekmovanja v organizaciji PGD Maribor-Pobrežje.