Svečano smo obeležili 90. redni letni občni zboru našega prostovoljnega gasilskega društva. Ocenili smo naše delo in aktivnosti v preteklem letu, to je v letu 2010 in si zadali nove naloge in obveznosti za leto 2011.
Tudi v lanskem letu se žalostni trenutki niso izognili našemu društvu, saj smo se poslovili od prizadevnega predsednika častnega razsodišča in bivšega dolgoletnega poveljnika Občinske gasilske zveze Maribor-Tabor FRANCA GREGURIČA in našega prizadevnega člana ŠTEFANA BENGESA. Poslovili pa smo se tudi od našega velikega prijatelja, gasilca, JOŠKA SKRTA, člana PGD Dornberk in poveljnika GZ Goriške. Omenjene gasilske tovariše in prijatelje bomo gasilci zelo pogrešali.
V letošnjem letu bomo studenški gasilci svečano proslavili 90-letnico delovanja našega društva. O samem delu društva v dolgem obdobju 90-tih let bo priložnost spregovoriti na svečanosti, ki jo bomo organizirali v jesenskih mesecih.
V lanskem letu smo zaključili velik projekt nabave novega interventnega vozila GVC 16/25. Z večletnim zbiranjem finančnih sredstev in s pomočjo sredstev požarnega sklada pri MO Maribor nam je uspelo nabaviti sodobno gasilsko vozilo znamke MAN. V nabavo vozila in opreme je bilo vloženih okoli 220.000 EUR. Vozilo smo svečano predali svojemu namenu 10. aprila 2010. Zahvaljujemo se vsem, ki so se udeležili te naše svečanosti, posebej pa še županu MO Maribor gospodu Francu Kanglerju za njegov nagovor, gospodu župniku Vinku Škafarju za blagoslovitev vozila, pevcem kulturnega društva Studenci, godbi na pihala PGD Maribor-mesto in voditeljici proslave gospe Nevenki Kaučič. Ob tej priliki smo podarili našo gasilsko cisterno TAM 5500 prijateljem gasilcem iz PGD Rudno.
Materialni položaj društva, predvsem finančni, je bil v lanskem letu dokaj ugoden. Finančna sredstva, ki jih dobivamo za našo redno dejavnost, smo s svojimi aktivnostmi večkratno povečali. S pomočjo finančnih sredstev, ki so bila v proračunu namenjena za vzdrževanje gasilskih domov, pa nam je uspelo urediti garažo. Zaradi dotrajanosti (garaža je bila urejena leta 1939) smo morali zamenjati omete, električno instalacijo in garderobne omare. Zraven tega pa smo morali urediti tudi tla v garaži, saj je bila asfaltna podlaga po 25. letih v dokaj slabem stanju. Kljub velikim prizadevanjem in delom naših članov, smo v ureditev garaže vložili okoli 28.000 EUR. Z  zbranimi finančnimi sredstvi smo v lanskem letu nabavili nekaj prepotrebne opreme za varno in učinkovito delo naših operativnih gasilcev. Pri tem pa bi rad poudaril, da so nam bili v veliko pomoč naši sponzorji in donatorji, ki so nam pomagali s finančnimi prispevki.
Naše društvo je v preteklem letu sodelovalo na 13 požarnih intervencijah in treh tehničnih intervencijah, enkrat smo iskali pogrešano osebo, trikrat pa je bila intervencija preklicana. Na teh intervencijah je sodelovalo 286 operativnih članov, opravljenih pa je bilo 336 delovnih ur. Ob tem mi dovolite, da pohvalim vse naše člane, saj je poprečna udeležba na intervenciji preko 14 članov. Opravili smo tudi 3 dežurstva na raznih prireditvah in dva prevoza vode. Člani so bili zelo prizadevni tudi pri vzdrževanju gasilskega doma in opreme, saj je na teh akcijah sodelovalo 174 članov, za kar so porabili 439 delovnih ur. Vendar pa je bilo opravljenega še veliko ur dela ob udeležbi na raznih vajah, izobraževanjih, pripravah na tekmovanja na tekmovanjih in pri udeležbi na proslavah in drugih prireditvah. Člani našega društva smo bili zelo aktivni v mesecu varstva pred požari. Sodelovali smo na več vajah tako suhih kot mokrih v društvu in pri sosednjih društvih. Ob mesecu požarnega varstva v oktobru pa smo opravili prikaz opreme in reševanja v šolah in vrtcih in pregledali hidrante na našem požarnem rajonu. Skupaj so člani opravili preko 1500 ur prostovoljnega dela.
Na področju izobraževanja smo tudi v preteklem letu naredili korak naprej. Pridobili smo kvaliteten in strokovno usposobljen kader, ki bo prispeval k bolj strokovnemu delu v našem društvu. En član je opravil izpit za vodjo skupine, trije člani so opravili izpit za strojnika, sedem za delo z UKW postajami, dva sta opravila specialnost za nevarne snovi, dva za tehnično reševanje, trije za gašenje notranjih požarov modul A, eden za reševalca na vodi, ena članica pa je opravila specialnost predavatelja. Tudi v društvu smo organizirali praktična usposabljanja za delo z razpoložljivim orodjem in opremo.
Uspešno smo izvedli XII. memorialno tekmovanje gasilskih veteranov za prehodni pokal Maksa Lešnika st. Na tekmovanju je sodelovalo 20 tekmovalnih enot veteranov. Iskrena hvala vsem za njihovo udeležbo.  Pri organizaciji in izvedbi so nam veliko pomagali gasilci iz Peker, še posebej pa nam je bila v veliko pomoč  Železničarsko športno društvo Maribor, ki nam je omogočilo, da smo to memorialno tekmovanje izvedli na atletskem stadionu v Studencih. Prehodni pokal so osvojili veterani iz PGD Zlatoličje, za kar jim iskreno čestitam.

Dovolite mi, da se zahvalim vsem, ki ste na kakršenkoli način prispevali k uspešnemu delovanju našega prostovoljnega gasilskega društva.

Predsednik PGD Maks Lešnik