Kronika leta 2008


FEBRUAR 2008 - REDNA LETNA KONFERENCA PGD MARIBOR-STUDENCI

Na našem rednem letnem občnem zboru smo ocenili naše delo in aktivnosti v preteklem letu, to je v letu 2007 in si zadali nove naloge in obveznosti za leto 2008. Ob tem pa je bilo zelo pomembno, da je bil letošnji občni zbor volilni, na katerem smo izvolili tudi novo vodstvo našega PGD za naslednjo mandatno obdobje in se ozrli tudi na prehojeno pot v preteklem mandatu.
V skladu z usmeritvami Gasilske zveze Slovenije, ki dajejo velik poudarek razvoju gasilstva in požarnega varstva v Sloveniji, smo tudi mi, v našem gasilskem društvu, dali velik poudarek nalogam usposabljanja in izobraževanja predvsem operativnega članstva. Kljub jasno izraženim željam in zapisanim sklepom, pa nam ni uspelo pridobiti nove člane v gasilsko organizacijo – to je v naše društvo. Vedno bolj opažamo zapiranje ljudi v lastne, to je ožje, kroge in vedno manj je takšnih, ki težijo po združevanju in delu v raznih organizacijah. Mogoče je še nekoliko več zanimanja za delo v tistih organizacijah, kjer lahko člani le-teh pričakujejo določene koristi. Kaj pa lahko nekdo pričakuje od članstva v gasilski organizaciji? Samo delo, vaje, izobraževanja in vse to za to, da bo lahko s svojim znanjem in usposobljenostjo pomagal človeku v nesreči.
Materialni položaj društva, predvsem finančni, je bil v lanskem letu dokaj ugoden. Skozi vse
leto smo z našimi finančnimi sredstvi skrbno gospodarili, se odrekali raznim večjim
investicijam, ki pa bi bile sicer nujno potrebne, ter tako poskušali prihraniti nekoliko sredstev
za predvidene investicije v nabavo novega gasilskega vozila. S pomočjo finančnih sredstev, ki
so bila v proračunu namenjena za vzdrževanje gasilskih domov, pa nam je uspelo zamenjati
že dotrajala vrata na garažah gasilskega doma. Z lastno zbranimi finančnimi sredstvi smo v
lanskem letu nabavili nekaj prepotrebne opreme za varno in učinkovito delo naših operativnih
gasilcev ter vzdrževanje gasilskega doma. Pri tem pa bi rad poudaril, da so nam bili v veliko
pomoč naši sponzorji in donatorji, ki so nam pomagali s finančnimi prispevki. Vsem se v
imenu društva iskreno zahvaljujem. Zahvaljujem se pa tudi vsem krajanom MČ Studenci in
MČ Magdalena, ki so ob naši tradicionalni novoletni nabiralni akciji pokazali razumevanje za
naše prostovoljno delo in za nabavo prepotrebnega orodja in opreme za pomoč ljudem v
nesreči. Mnogi krajani se zavedajo, da lahko prav zaradi nas gasilcev »mirno spijo«, da v
nesreči ne bodo ostali sami. Gasilci smo do sedaj in bomo tudi v bodoče pomagali povsod
tam, kjer bodo ljudje naše pomoči potrebni. Ob tem pa mi dovolite samo majhno pripombo.
Že več let se trudimo, da bi pridobili še več simpatizerjev gasilskega društva. To nam nikakor
ne uspeva v takšni meri, kot si želimo. Poiskati bomo morali način, kako zainteresirati naše
krajane za pristop med simpatizerje društva, saj sem prepričan, da 5 EUR članarine na leto ni
glavni razlog za nezainteresiranost krajanov.
Naše društvo je v preteklem letu sodelovalo na 11 požarnih intervencijah in štirih tehničnih
intervencijah. Na teh intervencijah je sodelovalo 178 operativnih članov, opravljenih pa je
bilo 294 delovnih ur. Ob tem mi dovolite, da pohvalim vse naše člane, saj je poprečna
udeležba na intervenciji preko 12 članov. Ostalih akcij, kot so prevozi vode, požarne straže in
druge intervencije na klic občanov je bilo 23, sodelovalo je 63 gasilcev, opravljenih pa je bilo
159 delovnih ur. Opravili smo tudi 6 dežurstev na raznih prireditvah. Skupina 6 gasilcev
našega društva je sodelovala pri odpravljanju posledic hude elementarne nesreče v Železnikih.
Člani so bili zelo prizadevni tudi pri vzdrževanju gasilskega doma in opreme, saj je bilo teh
akcij 29, sodelovalo je 161 članov, za kar so porabili 386 delovnih ur. Vendar pa je bilo
opravljenega še veliko ur dela ob udeležbi na raznih vajah, izobraževanjih, pripravah na
tekmovanja na tekmovanjih in pri udeležbi na proslavah in drugih prireditvah. Člani našega
društva smo bili zelo aktivni v mesecu varstva pred požari. Sodelovali smo na več vajah tako
suhih kot mokrih v društvu in pri sosednjih društvih. Organizirali smo Dan odprtih vrat za
šole in obiskali smo tudi otroke v vrtcu. Pripravili smo tudi zanimivo predavanje o uporabi
priročnih gasilnih sredstev za dijake in profesorje Prometne šole ter vajo evakuacije na OŠ
Janka Padežnika. V lanskem letu smo bili še posebej angažirani pri opravljanju požarne straže
ob še vedno trajajoči prenovi trgovskega centra EUROPARK. Že od meseca avgusta 2006
opravljamo redno 24-urno požarno stražo v EUROPARKU. V to aktivnost je bilo vloženih že
preko 27.100 ur.
Na področju izobraževanja smo tudi v preteklem letu naredili korak naprej. Pridobili smo
kvaliteten in strokovno usposobljen kader, ki bo prispeval k bolj strokovnemu delu v našem
društvu. Štirje naši člani so se udeležili praktičnih vaj z dihalnimi aparati, ki jih je organizirala
GZ Maribor, prav tako štirje naši člani pa so opravili tečaj za tehnično reševanje v gasilski
šoli na Igu. Dva naša člana sta opravila tečaj za gašenje notranjih požarov modul B na Igu,
štirje člani pa so opravili tečaj za gašenje notranjih požarov modul A v Sežani. En član našega
društva je uspešno opravil tečaj za reševanje na vodi, ki je bil na Igu in v Strunjanu, en član je
pridobil specialnost prve medicinske pomoči, en član pa specialnost potapljača. Tudi v
društvu smo organizirali praktična usposabljanja za delo z razpoložljivim orodjem in opremo.
Vključevanje mladih v prostovoljna gasilska društva je pogoj za dolgoletno delovanje in
izpolnjevanje nalog v prostovoljnem gasilstvu. Naši pionirji so bili v preteklem letu zelo
prizadevni na vajah in na tekmovanjih, kljub velikim težavam, ki smo jih imeli z
vključevanjem mladih v naše vrste. Naša naloga pa je in bo ostala tudi v bodoče, da
povečamo članstvo v mladinskih in pionirskih vrstah. V ta namen se bomo še tesneje povezali
z Osnovno šolo Janka Padežnika in drugimi osnovnimi šolami na našem požarnem rajonu ter
se skupno dogovorili o načinu pridobivanja mladih v naše vrste.
Uspešno smo izvedli IX. memorialno tekmovanje gasilskih veteranov za prehodni pokal
Maksa Lešnika st. Na tekmovanju je sodelovalo 14 tekmovalnih enot veteranov.
Memorialnega tekmovanja sta se udeležili tudi tekmovalni enoti veterank iz PGD Maribor-
Pobrežje in PGD Hoče. Prehodni pokal so osvojili veterani iz PGD Maribor-Pobrežje. Ob tem
bi rad omenil, da je na tem memorialnem tekmovanju uspešno nastopila tudi naša veteranska
tekmovalna enota, ki se je udeležila tudi tekmovanja GZ Maribor in memorialnega
tekmovanja v organizaciji PGD Maribor-Pobrežje.
V letošnjem letu pa nas čaka kar velik finančni zalogaj. Zbrati bomo morali še dodatna
finančna sredstva za sofinanciranje nabave novega interventnega gasilskega vozila GVC
16/25. Zamenjali bomo našo gasilsko cisterno TAM 5500, ki nam je služila kar častitljivih 39
let in je najstarejše operativno gasilsko vozilo v GZ Maribor.
Zahvalil bi se rad vsem, ki ste na kakršenkoli način prispevali k uspešnemu delovanju našega
prostovoljnega gasilskega društva. Skozi vsa leta delovanja smo našli pri vas, naših prijateljih,
posluh za naše delo in seveda tudi za naše želje in potrebe. Bili ste vedno pripravljeni
pomagati našemu gasilskemu društvu.

Predsednik PGD Maribor-Studenci
Maks Lešnik, inž.